Меню

Съобщение за изплащане на дивиденти на акционери, януари 2019

Компанията започва изплащането на дивиденти от 16.01.2019 г.

Уважаеми акционери,

Уведомяваме Ви, че във връзка с и в изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите на „Карлсберг България“ АД, проведено на 16.11.2018 г. в гр. София, Дружеството разпределя дивидент в брутен размер на 0,29 лв. за една акция.

Началният срок за изплащане на дивидента е 16.01.2019 г.

Изплащането ще се извършва по банков път със съдействието на Централен депозитар АД (код на емисията ISIN BG1100119079)  - за акционери с подсметка при инвестиционен посредник и чрез „УниКредит Булбанк” АД – за акционери с лични подсметки при Централен депозитар АД.

Титулярите на вземания за дивиденти - акционери, чиито  акции са регистрирани по лични подсметки в Централен депозитар АД, могат да получат полагащия им се дивидент от специалната банкова сметка, открита на името на „Карлсберг България“ АД в „УниКредит Булбанк” АД, по изготвен от Централен депозитар АД списък. Заплащането на дивидента ще се извършва от „УниКредит Булбанк” АД, в срок до 16.01.2024 г., чрез всички офиси и филиали на банката на територията на Република България, безкасово или в брой на каса. Банката няма да удържа от акционерите банкови такси от подлежащия на изплащане дивидент, при плащане на каса. Когато плащането на дивидента е по банков път, банковата такса по изплащане на дивидента е за сметка на акционера, получаващ дивидента по банков път и се удържа от сумата на дивидента. Независимо от начина на плащане, банката ще удържа от сумата на дивидента сумите за дължимия данък върху дивидент. Искането за изплащане на дивидент може да бъде подавано всеки работен ден, в работното време на „УниКредит Булбанк” АД, както следва:

-от акционер - физическо лице – лично или на негов пълномощник с пълномощно с нотариална заверка, с което пълномощникът изрично е упълномощен да получи дивидента на упълномощителя, срещу представяне на документ за самоличност.

- от наследник на акционер - БАНКАТА изисква от него освен документ за самоличност, акт за смърт, удостоверение за наследници, документ за платен данък наследство, а в случай че наследниците са повече от един, техният представител получава дивидента срещу представяне на изрично нотариално заверено пълномощно, в което наследниците го упълномощават да получи цялата сума от тяхно име;

-от акционер - юридическо лице или едноличен търговец - лично на лицето/лицата представляващо/и дружеството, съгласно удостоверение за актуалните вписани обстоятелства по партидата, водена за дружеството в съответния регистър, както и с документ за самоличност на представляващия съгласно документа за актуално правно състояние. При упълномощаване е необходимо да се представи нотариално заверено изрично пълномощно от лицето, представляващо дружеството.

Изплащане на дивидент по банков път се извършва след представяне на съответните документи, изброени по-горе, и писмено искане, съдържащо указание за номер на сметка, по която да бъде преведена сумата.