Меню

Уведомление за поверителност

Уведомление за поверително третиране на личните данни

До АКЦИОНЕРИТЕ  ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА и ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛИ на акционери на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД

 

Ние, „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. Младост – 4, ул. Бизнес парк София № 1, сграда 10, ет. 4 (Компанията), ЕИК 127015636, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защитата на данните (GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018 г., се ангажираме да осигурим съответствие със законодателството на ЕС и Р. България по отношение на обработването на личните данни и защитата на правата и свободите на лицата, чиито лични данни ние обработваме, предвид което Ви предоставяме настоящата информация.

 

Можете да се свържете с нас директно на ел. поща: [email protected] или на адреса на дружеството, посочен по-горе

 

Този документ се отнася до Вас, в качеството Ви на акционери физически лица и физически лица - представители (законни или по пълномощно) на акционери в Компанията.

                                                                                                                                                                           

Личните данни, които събираме и обработваме: Във връзка и по повод съществуващите помежду ни правоотношения събираме Ваши лични данни, такива като (категория лични данни, описание): гражданско състояние (три имена, ЕГН); данни за контакт (постоянен адрес); имуществено състояние (брой притежавани акции от капитала на Компанията; процентно съотношение на притежаваните акции спрямо целия капитал на Компанията).

 

Източник: Горните лични данни получаваме от Вас, лично и пряко или опосредено - чрез „Централен депозитар“ АД, с който имаме сключен договор.

 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за законни цели, а именно: удостоверяване на права на акционерите съгл. Търговския закон (ТЗ) и осигуряване тяхното упражняване.

 

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни: Съгласно разпоредбите на закона (чл. 179, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ), акционерното дружество е задължено да води и поддържа книга на акционерите и в тази връзка е необходимо събирането на гореописаните данни.

                   

Период и начин на съхраняване на данните: Ние ще съхраняваме Вашите лични данни през целия срок на съществуване на акционерното правоотношение, след което данните се архивират до изтичане на давностните срокове за търсене на отговорност от/към субекта и/или от публичен орган във връзка с акционерното участие (5 години в общия случай, освен ако закон не изисква друго). Книгата на акционерите на дружеството се актуализира всяка година от Централен депозитар АД. Дружеството съхранява последната получена от Централен депозитар АД книга на акционерите на електронен и/или на хартиен носител. Дружеството унищожава книгата на акционерите за изтекъл период към момента на получаване от Централен депозитар на актуална книга на акционерите. Личните Ви данни ще се обработват при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за тяхната защита. Наред с друго, приели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането; отговорните за данните служители са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни, а компетенциите им във връзка с обработваната информация са разпределени между тях по начин, непозволяващ злоупотреба с вашата информация; обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели; въвели сме необходимите мерки за сигурност; въвели сме мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване, както и мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни; създаден е вътрешен процес за редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването; приета е Инструкция за обработване на лични данни на „Карлсберг България“ АД.

 

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса), при обработването на личните Ви данни, за която и да е от посочените по-горе цели.

 

 

ВАШИТЕ ПРАВА като субект на личните данни: Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие като субект на тези данни, имате следните права:

  • да искате от нас ограничаване на обработването, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 18 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случаи наред с други като установяване точността или причината за обработването на данните; ограниченото обработване на данните обикновено се свежда простото им съхраняване;
  • да поискате и да Ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате да бъдат прехвърлени на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 20 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други когато обработването е основано на съгласие за определена цел или е необходимо за изпълнение на договор и се извършва по автоматизиран начин;
  • да направите възражение срещу обработване на Вашите лични данни, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 21 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други като обработване в изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия; обработването е необходимо за целите на нашите или на трета страна легитимни интереси, включително профилиране на посочените основания;
  • да не сте обект на автоматизирано взети решения, вкл. профилиране, които да Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 22 от ОРЗД и/или съответния национален закон.

В повечето случаи правата Ви като субекти на данните не са абсолютни, доколкото те се ограничават от правата и свободите на другите. Ние можем да откажем упражняването на конкретно право, по нормативно установени причини, според уредбата на съответното право, като наред с други, най-често, основания за такъв отказ ще са: за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес; при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (ако е приложимо); за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Отказът ни винаги трябва да е изричен, писмен и обоснован с конкретна нормативно установена причина.

Ние осигуряваме условия, които да гарантират упражняването на  правата Ви като субекти на данни, като на място в Компанията ни можете да се снабдите със съответна бланка за упражняване на Ваше право (когато такава е приложима), както и с информация за хода на отправено от Вас искане. Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

Отделно от горните права, Вие имате абсолютното право да подавате жалби свързани с обработването на личните Ви данни, обработването на Ваше искане и обжалване от Ваша страна, относно начина на обработване на жалбите. Жалбите си можете да подавате направо до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

Получатели на Вашите лични данни: Ние ще предоставяме Вашите лични данни на лица, които ни оказват съдействие за постигане на описаните по-горе цели – обработващи лични данни. Наред с други, такива обработващи са: одиторите ни, правните ни консултанти, доставчиците на комуникационни и информационни услуги, банки. Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Личните данни ще се предоставят на компетентните публични власти (като НАП, НОИ, съд.органи и др.) и/или на частни лица (ЧСИ, нотариуси) при и по повод упражняване на техните властнически правомощия. Лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. При извънредни обстоятелства, е възможно компанията ни да предостави личните данни на лице, което придобие нейната стопанска дейност и/или активи, или съответни части от тях; на друго лице, когато това се изисква по закон.