Меню

Политика за приемлива употреба

Този уебсайт www.carlsbergbulgaria.bg (Сайтът) се управлява от Карлсберг България АД. Тази политика за приемлива употреба определя условията между Вас и нас, при които можете да получите достъп до нашия Сайт. Тези правила за приемлива употреба се отнасят за всички потребители и посетители на нашия сайт.

Използването на нашия сайт означава, че приемате и се съгласявате да спазвате всички правила на тази Политика за приемлива употреба, които допълват нашите Условия за ползване: https://carlsbergbulgaria.bg/usloviya-za-polzvane/, Политиката за поверителност: https://carlsbergbulgaria.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni/ и Политиката за използване на "бисквитки": https://carlsbergbulgaria.bg/politika-za-izpolzvane-na-biskvitki/ 

Ние сме регистрирани в България под фирмен номер 127015636 и адресът на нашия офис на регистрация е гр. София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк 1, сгр. 10, ет. 4.  От време на време нашите филиали могат да управляват или да имат участие на нашия сайт. Нашите филиали са всички наши дъщерни фирми или холдингови компании и всяка дъщерна фирма на такава холдингова компания.

Забранени употреби

Можете да използвате нашия Сайт само за законни цели.  Не може да използвате нашия Сайт:

 • По какъвто и да е начин, който нарушава които и да било приложими местни, национални или международни закони или разпоредби.
 • По какъвто и да е начин, който е незаконен или измамен или има незаконна или измамна цел или ефект.
 • С цел да навредите или да се опитвате да навредите на непълнолетни по какъвто и да е начин.
 • За да изпращате, съзнателно да получавате, качвате, изтегляте, използвате или повторно да използвате материали, които не отговарят на нашите стандарти за съдържание (вижте по-долу).
 • За да изпращате или да осигурявате изпращането на нежелани или неразрешени рекламни или промоционални материали или всяка друга форма на подобно привличане (спам).
 • За да предавате съзнателно всякакви данни или да изпращате или да качвате материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, клавишни сортировки, шпионски софтуер, рекламен софтуер или всякакви други опасни програми или подобен компютърен код, предназначени да повлияят неблагоприятно върху работата на който и да било компютърен софтуер или хардуер. 

Освен това се съгласявате:

 • Да не възпроизвеждате, дублирате, копирате или препродавате която и да било част от нашия Сайт в нарушение на разпоредбите на нашите условия за използване: https://carlsbergbulgaria.bg/usloviya-za-polzvane/
 • Да не получавате неразрешен достъп, да не се намесвате, повреждате или нарушавате:
 • която и да било част от нашия Сайт;
 • което и да било оборудване или мрежа, на които се съхранява нашият Сайт;
 • който и да било софтуер, използван за предоставянето на нашия Сайт или
 • което и да било оборудване, мрежа или софтуер, притежавани или използвани от която и да било трета страна.
 • Да не споделяте никакво съдържание от нашия Сайт с лица, които са на възраст, на която употребата на алкохол е незаконна в страната, в която живеят.

Интерактивни услуги

Периодично можем да предлагаме интерактивни услуги на нашия Сайт, включително, но без ограничение до:

 • Чат-стаи.
 • Информационни табла.
 • Състезания.

(Интерактивни услуги)

Когато предлагаме интерактивна услуга, ще Ви предоставим ясна информация за вида на предлаганата услуга, дали тя е модерирана и каква форма на модериране се използва (включително дали е човешка или техническа).

Ще направим всичко възможно, за да оценим всички възможни рискове за потребителите от трети страни, когато използват интерактивната услуга, предоставяна на нашия сайт, и ще решаваме за всеки отделен случай дали е уместно да се използва модерирането на съответната услуга (включително каква форма на модериране да се използва) с оглед на тези рискове. Ние обаче не сме задължени да контролираме, наблюдаваме или модерираме всяка интерактивна услуга, която предоставяме на нашия сайт, и изрично отказваме да поемем отговорност за каквато и да било загуба или щета, произтичаща от използването на някоя интерактивна услуга от потребител в нарушение на нашите стандарти за съдържание, независимо дали услугата е модерирана, или не.

Когато предлагаме модерирана интерактивна услуга, обикновено ще ви предоставим средство за връзка с модератора, ако възникне проблем или затруднение.

 

Стандарти за съдържание

Тези стандарти за съдържание се отнасят за всякакви и всички материали, с които участвате на нашия сайт (Участие) и за всички свързани с тях Интерактивни услуги.

Трябва да спазвате духа и смисъла  на следните стандарти. Стандартите се прилагат за всяка част от дадено Участие, както и за него като цяло, и са в допълнение към всички условия или изисквания, предоставени в момента на подаване.

Участията трябва:

 • Да бъдат точни (когато посочват факти);
 • Да бъдат реално подържани (когато изразяват становище);
 • Да съответстват на приложимото законодателство в България и във всяка страна, в която се публикуват.

Участията не трябва:                    

 • Да съдържат никакви материали, които са клеветнически за някое лице.
 • Да съдържат материали, които са неприлични, обидни, изразяващи омраза или провокативни;
 • Да промотират материали със сексуален характер;
 • Да насърчават насилието;
 • Да насърчават дискриминацията въз основа на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст;
 • Да насърчават безотговорното отношение към алкохола или употребата му;
 • Да накърняват авторско право, права върху база данни или търговска марка на друго лице;
 • Да има вероятност да заблудят някого;
 • Да се осъществяват в нарушение на каквото и да било правно задължение, дължимо на трета страна, като договорно задължение или задължение за поверителност;
 • Да насърчават каквато и да било незаконна дейност;
 • Да застрашават, злоупотребяват или нахлуват в неприкосновеността на личния живот на някого или да създават неприятности, неудобства или тревоги;
 • Да има вероятност да тормозят, разстроят, притесняват, тревожат или дразнят което и да било друго лице;
 • Да ги използвате, за да се представяте за което и да било друго лице или да представите погрешно своята самоличност или връзка с което и да е лице;
 • Да създават впечатление, че са създадени от нас, ако това не е така;
 • Да защитават, насърчават или подпомагат всякакви незаконни действия, като (само като пример) нарушаване на авторски права или злоупотреба с компютър.

 

Спиране и прекратяване

Ние ще определим, абсолютно и единствено по наша преценка, дали е налице нарушение на тази Политика за приемлива употреба чрез използването на нашия сайт от Ваша страна. Когато възникне нарушение на тази политика, може да предприемем всякакви действия, каквито считаме за подходящи.

Неспазването на тази Политика за приемлива употреба представлява съществено нарушение на Условията за ползване: https://carlsbergbulgaria.bg/usloviya-za-polzvane/, при които имате право да използвате нашия Сайт и може да доведе до предприемането на всички или някои от следните действия:

 • Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото да използвате нашия Сайт;
 • Незабавно, временно или постоянно премахване на всяка публикация или материал, качени от Вас на нашия сайт;
 • Отправяне на предупреждение към Вас;
 • Предприемане на съдебни производства срещу вас за възстановяване под формата на обезщетение на всички разходи (включително, но не само, разумни административни и съдебни разходи), понесени в резултат на нарушението.
 • По-нататъшни правни действия срещу Вас;
 • Съобщаване на правоприлагащите органи на такава информация, каквато разумно смятаме, че е необходима.

Не поемаме отговорност за действия, предприети в отговор на нарушения на тази Политика за приемлива употреба. Ответните мерки, описани в тази Политика, не са изчерпателни и можем да предприемем други действия, които разумно считаме за подходящи.

Промени в политиката за приемлива употреба

Можем да преразгледаме тази Политика за приемлива употреба по всяко време, като променим тази страница. Очаква се от време на време да проверявате тази страница, за да се запознаете с промените, които правим, тъй като те са правно обвързващи за Вас. Освен това, някои от разпоредбите, съдържащи се в тази Политика за приемлива употреба, могат да бъдат заменени с разпоредби или известия, публикувани на друго място на нашия сайт.

Актуализирано през май, 2018 г.