Меню

Съобщение за изплащане на дивиденти на акционери, ноември 2020

Компанията започва изплащането на дивиденти от 16.11.2020 г.

Уважаеми акционери,

Уведомяваме Ви, че във връзка с и в изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите на „Карлсберг България“ АД, проведено на 14.09.2020 г. в гр. София, Дружеството разпределя дивидент в брутен размер на 0,70 лева за една акция.

Началният срок за изплащане на дивидента ще бъде 16.11.2020 г.

Изплащането ще се извършва по банков път със съдействието на Централен депозитар АД (код на емисията ISIN BG1100119079)  - за акционери с подсметка при инвестиционен посредник и чрез „УниКредит Булбанк” АД – за акционери с лични подсметки при Централен депозитар АД.

Титулярите на вземания - акционери, чиито  акции са регистрирани по лични сметки в Централен депозитар АД, могат да получат полагащия им се дивидент от специалната банкова сметка, открита на името на „Карлсберг България“ АД в „УниКредит Булбанк” АД, по изготвен от Централен депозитар АД списък. Заплащането на дивидента по тези акции ще се извършва от „УниКредит Булбанк” АД, в срок до 15.11.2025г., чрез всички офиси и филиали на банката на територията на Република България, безкасово или в брой на каса. Банката няма да удържа от акционерите банкови такси от подлежащия на изплащане дивидент, но ще удържа сумите за дължимия данък върху дивидент. Искането за изплащане на дивидент може да бъде отправяно всеки работен ден, в работното време на „УниКредит Булбанк” АД, от:

физическо лице – лично или на негов пълномощник с пълномощно с нотариална заверка на подписа, с което пълномощникът изрично е упълномощен да получи дивидента на упълномощителя, срещу представяне на документ за самоличност и посочване на името на дружеството, емитент на акциите – „Карлсберг България“ АД с ЕИК 127015636.

- наследник на акционер - БАНКАТА изисква от него освен документ за самоличност, акт за смърт, удостоверение за наследници, документ за платен данък наследство, а в случай че наследниците са повече от един, техният представител получава дивидента срещу представяне на изрично нотариално заверено пълномощно, в което наследниците го упълномощават да получи цялата сума от тяхно име;

юридическо лице или едноличен търговец - лично на лицето/лицата, представляващо/и дружеството, съгласно удостоверение за актуалните вписани обстоятелства по партидата, водена за дружеството в съответния регистър, както и с документ за самоличност на представляващия съгласно документа за актуално правно състояние. При упълномощаване е необходимо да се представи нотариално заверено изрично пълномощно от лицето, представляващо дружеството.

Служителят на БАНКАТА,  изплащащ сумата,  задържа  оригинала  или  копие  от  пълномощното, заверено с подпис и отметка "Вярно с оригинала" от пълномощника.

Изплащане на дивидент по банков път се извършва след представяне на съответните документи по тази точка и писмено искане, съдържащо указание за номер на сметка, по която да бъде преведена сумата, придружено с удостоверение, издадено от банката, обслужваща физическото или юридическото лице, от което да е виден Банков код, IBAN и валута на сметката.

При всички случаи лицето, изискващо плащане на дивидента, следва да посочи пред банката точното име на дружеството емитент на акциите, а именно - „Карлсберг България“ АД с ЕИК 127015636.